رایج ترین سیستم های قرائت

تکمیل یک سیستم قرائت با ظرفیت نشان دادن تغییرات با دقت nm ضروری می باشد. برای این مقصود روشهای آشکارسازی استاتیک و دینامیک تأیید شده اند که بسیار حساس اند .

 روش استاتیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انعطاف  پذیری کانتیلور در این روش سبب می گردد تا اتصال مولکول هدف به پذیرنده که بر سطح کانتیلور تثبیت شده منجر به انحراف و خمیدگی در کانتیلور گردد. این شیوه اجازه می دهد حسگر تغییرات بینهایت کوچک ناشی از جذب سطحی مولکولی را اندازه بگیرد. به این علت کانتیلورها زیست‌حسگرهای بسیار حساسی هستند و با تکنیک کانتیلور، آشکارسازی فشار سطحی تا حد4-10 N/m ممکن می باشد. چنین اندازه گیری همچنین کمی و مرتبط با غلظت آنالیت موردنظر می باشد. چندین تکنیک برای آشکارسازی خمیدگی کانتیلور بکار می طریقه که تکنیک های نوری و مقاومت پیزو و روش‌های خازنی معمولترین روش ها هستند. تحت شرایط واقعی حسگرها بایستی در طولانی مدت پایدار و نسبت به مولکول هدف حساس و انتخابگر باشند .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: