1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II

الگوریتم NSGA[1] یکی از اولین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه به شمار می‌رود که در سال 1995 و توسط سرینیواس و دب[2] ارائه گردید ]36[. کاربرد این الگوریتم بدلیل وجود بعضی مسائل از قبیل پیچیدگی محاسباتی، فقدان نخبه گرایی و عدم وجود رویکردی برای انتخاب مقدار بهینه پارامتر مشارکت، با محدودیت زیادی همراه بود.

یک ورژن جدید الگوریتم NSGA با عنوان NSGA-II در سال 2002 توسط دب[3] توسعه داده شده می باشد که دارای یک الگوریتم رتبه‌بندی مناسبتری می باشد و از نخبه‌گرایی در انتخاب جواب‌ها بهره گیری شده می باشد و همچنین نیازی به تعیین پارمتر مشارکت نیز ندارد ]37[.

اجرای NSGA-II همانند الگوریتم ژنتیک معمولی می باشد اما با دو دو بخش اضافی دیگر با نام‌های مرتب‌سازی نامغلوب (Non-dominated Sorting) و فاصله ازدحام جمعیت (Crowding Distance). در شکل4.3 مراحل مختلف عملکرد الگوریتم NSGA-II نشان داده شده می باشد که هر کدام از این مراحل بصورت زیر تشریح می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: