1-1-1-1-          سلول های خورشیدی با مسیرهای جذب چندگانه[1]

این نوع سلول خورشیدی مبتنی بر ارائه­ی فرآیندهای جذبی می باشد که در آن­ها لزوما یک فوتون تولید یک زوج الکترون-حفره نمی­کند[[i]]. این فرآیندهای جذب عبارتند از: جذب چند( معمولا دو) فوتون کم انرژی برای ایجاد زوج الکترون- حفره با انرژی بالاتر، و تولید چند اکسایتون( به آن تولید اوژه[2] و یونیزاسیون ضربه­ای[3] نیز گفته می­گردد)که در آن یک فوتون پُرانرژی، چند زوج الکترون- حفره تولید می­کند و همچنین جذب رامن[4][12]، شکل ‏1‑9.

شکل ‏1‑9- فرآیندهای جذب جدید

1-1-1-2-          سلول های خورشیدی با سطوح انرژی چندگانه[5]

در این سلول­ها برای کاهش عدم تطبیق گاف انرژی و طول موج فوتون­های تابشی، سطوح انرژی اضافه­ای ارائه شده­اند تا فوتون­ها، با هر انرژیی که دارند، به گونه کارآمدی جذب شوند[12]. این سطوح اضافی انرژی ممکن می باشد محلی( جایگزیده) و یا غیرجایگزیده باشند، که به ترتیب سلول­های خورشیدی چاه کوانتومی[6] و سلول­های خورشیدی باند میانی[7] گفته می­شوند، شکل ‏1‑10.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: