متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

ارزش ادراک شده

ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی می باشد که از دریافتی ها و پرداختی ها دارد. این تعریف از ارزش ادراک شده مشتری به عنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی به حساب می آید (Al-Sabbahy et al 2004;Gallarza and Saura 2006;Petrick 2004).تعاریف مختلف از ارزش ادراک شده مشتری معانی گوناگونی را در بر داشته باشد(Woodruff 1997).شناخت ارزش ادراک شده پیوند نزدیکی با شناخت رفتار مصرف کنندگان دارد.کراوتروپیرسی (2002) عقیده دارند ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه هایی می باشد که ناشی از خرید و مصرف محصولات می باشد.با در نظر داشتن ادبیات موجود در حوزه بازاریابی خدمات Cravens and Pearcy 2003;Heinonen, 2004; Iglesias &) Guillen,2004; ) به این نتیجه می رسیم که ارزش ادراک شده بیانگر توازنی بین ارزیابی مشتریان از منافع ( آن چیز که به دست می آورند) و هزینه ( آن چیز که از دست می دهند ) می باشد. یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند این می باشد که به گونه پیوسته ارزش خدمات ارائه شده در مقصد گردشگری و کاهش هزینه ها افزایش دهند. زیرا ارزش برتر یک مقصد یک مزیت رقابتی برای آن مقصد می باشد و موج سود آوری و رضایت بیشتر گردشگران می گردد.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش خالص افزایش می یابد. پیش روی اگر هزینه های خدمات از مزایای حاصله بیشتر باشد ، خدمت مورد بحث ارزش خالص منفی خواهد داشت ، احتمالا گردشگران آن خدمت را کم ارزش توصیف کرده و تصمصم می گیرند آن را خریداری نکنند.

 

3- ریسک ادراک شده

ریسک ادراک شده را می توان به عنوان ” پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام” یا ” انتظارات ذهنی از خسارات” تعریف نمود(Dholakia1997).ابعاد ریسک ادراک شده که در گردشگری می توان ملاحظه نمود شامل مالی ، عملکردی ، اجتماعی ، روانشناختی و فیزیکی می باشد ( M.C . Campbell 2001;Naiyi 2004).ریسک استنباط شده می تواند به ویژگی های فردی بستگی داشته باشد. بدین معنی که در شرایط یکسان انتخاب یک مقصد ، افراد متفاوت سطوح متفاوتی از ریسک را ادراک می کنند. (Dholakia1997) در این مطالعه دو نوع ریسک کارکردی و روانشناختی به دلیل تأثیر مهم آن ها در تعدیل استنباط گردشگران مطالعه می شوند.ریسک کارکردی[1]عبارت می باشد از ” ریسک ادراک شده توسط گردشگر ناشی از این که ویژگی های آن مقصد نیازهای او را رضا نمی کند”( Wangenheim et al 2004).گردشگر برای کاهش ریسک مرتبط با یک تصمیم خرید اطلاعاتی را در مورد آن مقصد جست و جو می کند. گردشگری که ریسک کارکردی ببشتری را ادراک می کند اطلاعات بیشتری را مرتبط با آن مقصد جستجو می کند. احتمالا برای بدست آوردن چنین اطلاعاتی از افرادی بهره گیری می کند که در آن زمینه ( انتخاب مقصد) متخصص هستند زیرا متخصصان قادرند چنین اطلاعاتی را در اختیار گردشگران قرار دهند. ریسک روانشناختی[2] به ادراک نامطلوب گردشگربه هنگام اتخاذ یک انتخاب بد تصریح دارد. هنگامی که مصرف کنندگان ریسک روانشناختی بالایی را ادراک می کنند، آن ها ازاطلاعات را از منابعی جستجو می کنند که از نظر ویژگی های شخصیتی ، رفتاری ، سلیقه و عادات خرید شبیه به خودشان باشد (همان).از دهه هشتاد پژوهش در زمینه ریسک ادراک شده در مطالعات گردشگری انجام شده می باشد. (Dolnicar, 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Functional Risk

[2] Psychological Risk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد