عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    جستجوی چند‌هدفه

در آغاز بخش 2.3 اهداف بهینه‌سازی یک مسئله MOP تصریح گردید. متناسب با این سه هدف بایستی دو مسئله مهم را زمانی‌که از الگوریتم تکاملی برای حل MOPها بهره گیری می گردد، مد نظر قرار دارد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) نحوه تخصیص برازندگی و چگونگی هدایت فرآیند جستجو به سمت مجموعه بهینه پارتو.

ب) چگونگی حصول یک جمعیت منظم و متنوع به مقصود جلوگیری از همگرایی زود هنگام و بدست آوردن یک مجموعه غیرغالب با گستردگی و توزیع مناسب.

در این پایان‌نامه هدف بهره گیری از الگوریتم‌های تکاملی در دستیابی به راه‌حل‌های بهینه می باشد. پس در زیر به مطالعه دو الگوریتم تکاملی معروف در بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: