1-1       انواع شبکه های توزیع

بسته به سطح ولتاژ سیستم، شرایط جغرافیایی و تمرکز و یا عدم تمرکز بار مصرفی، از انواع شبکه­های توزیع می­توان برای تأمین نیاز­های مشترکین بهره گیری نمود. دسته بندی شبکه­ها به­صورت زیر می باشد[1]:

  • شبکه­های شعاعی ساده: این شبکه فقط از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع تغذیه می­شوند و به هر شین فقط یک خط ورودی و یک خط خروجی می­تواند متصل گردد.
  • شبکه شعاعی مرکب: این شبکه­ها نیز فقط از یک فیدر خروجی پست تغذیه می­شوند، اما به بعضی از شین ها بیش از یک خط خروجی متصل می­باشد.

شبکه­های شعاعی ساده و ارزان می­باشند. ارزانی این شبکه­ها به­دلیل کم بودن تعداد تجهیزات از یک سو و پایین بودن نسبی توان اتصال کوتاه و در نتیجه ساده و ارزان بودن تجهیزات از سوی دیگر می باشد.

  • شبکه­های حلقوی با تغذیه از یک سو: این شبکه نیز مانند شبکه شعاعی فقط از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع تغذیه می­گردد، اما هر یک از پست­ها از دو سو به این فیدر متصل اند. معمولاً در شبکه­های حلقوی از یک کلید که در شرایط عادی باز می باشد، بهره گیری می­گردد و بهره­برداری از شبکه به­صورت شعاعی انجام می­گردد.
  • شبکه­های حلقوی با تغذیه از دو سو: در این مدل شبکه توسط دو پست توزیع امکان تغذیه دارد که در حالت عادی با وجود کلید­ها، بهره برداری شبکه بصورت شعاعی صورت می­گیرد. ازآنجا که احتمال بی­برقی همزمان دو پست بسیار کم می باشد، این شبکه از قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار می باشد.
  • شبکه غربالی: در این شبکه هر یک از پست­های توزیع به چندین پست توزیع دیگر مرتبط اند. تغذیه شبکه می­تواند از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع و یا از چندین پست فوق توزیع مجاور و یا تعدادی از فیدر­های خروجی یک پست فوق توزیع صورت گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید