مبدلهای مورد بهره گیری برای توسعه ی بیوسنسورها

بیو سنسورها را می توان بر اساس  واحد بیولوژیکی و المان انتقالی آنها تقسیم بندی نمود.المان های بیولوژیکی شامل آنزیم ها،میکروارگانیسم ها و ارگانل ها هستند.وقتی واحد  حسگر دچار تغییر گردد ویا در محیط اطراف خود تغییری احساس کند پالس مورد نظر به واحد پردازنده و قسمت انتقالی می رسد. در سنسورهای مختلف ارتباط این قسمت ها با هم به روش های گوناگونی مستقر  میشود.یکی از این روش ها بهره گیری ازفیبر نوری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی این برهم کنش بین بافت و حسگر به ایجاد واکنش شیمیایی منجر گردد میتوان از این سنسورها به عنوان یک وسیله ی تحلیل یا نظاره و ثبت فرآیند بهره گیری نمود.بر همین اساس فرآیند انتقال داده هانیز متفاوت خواهد بود.بایستی شرایطی را فراهم نمود که داده های به دست آمده بدون کمترین اتلاف به مرحله ی ثبت و پردازش برسند.این راه ارتباطی می تواند حامل اطلاعات انتخابی (هوشمند) و یا تصادفی باشد.به علاوه محافظت از حسگر پیش روی تنش های مکانیکی و شارژ مجدد آن نیز بر عهده ی این بخش می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: