متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

رضایت

تحت عنوان یک دانش قضاوتی در ارتباط با محصول  که در پی اقدام خرید یا تجربه ی مصرف می آید مفهوم سازی شده می باشد .(Combs &Ketchen, 1999).از دید خدمات ، رضایت را تحت عنوان ارزیابی عاطفی و شناختی مصرف کننده بر اساس تجربه فردی از خدمات و ارتباطات پیرامون آن تعریف کرده اند (Child & McGrath, 2001). همچنین موتینهو (2005) رضایت را اکثرا تابعی از ارتباطات میان انتظارات پیش از سفر و تجربه ی پس از سفر تعریف کرده می باشد .

انتظارات فردی زمانی تائید می شوند  که یک خدمت ،  درست بر اساس انتظارات انجام شده باشد(Brass, Butterfield, & Skaggs, 1998). رضایت گردشگر می توان به عنوان یک ارتباط میان هزینه های که یک گردشگر پرداخت می کند و منفعت های که او انتظار دارد در نظر گرفت (Conant, Mokwa, &Varadarajan, 1990  . در این نگاه ، قیمت ، منفعت ، زمان و کوشش های فردی از عوامل اصلی تعیین کننده رضایت هستند . اگر گردشگر منفعت یا ارزش مورد انتظار بر اساس زمان ، کوشش ها و پولی که برای سفر پرداخت می نمایند  دریافت نمایند ، مقصد برای آنهاارزشمند خواهد بود.در مطالعات قبلی ، سه عامل اصلی تاثیر گذار در تمایلات رفتاری :  کیفیت خدمات ، ارزش ادراک شده  و رضایت مشخص شده بودند .  (Buysse&Verbeke, 2003; ; Kumar & Seth, 1998)رضایت از خدمات ، یکی از اصلی ترین ساز و کار موثر بر تمایلات رفتاری مصرف کننده می باشد .به جای توجه صرف بر کیفیت خدمات  بایستی بر رضایت کلی مشتری تمرکز گردد همانطور که مطالعات کرونین و تیلور(1984) نشان می دهدرضایت گردشگر به مراتب تاثیر قویتری از انچه کیفیت خدمات انجام می دهد بر تمایل خرید گردشگر دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به دنبال مطالعات کرونین و همکاران (2006) ، ارزش ادراک شده بهترین پیشگو برای فهم تمایلات خرید مجدد می باشد . رضایت مشتری بطور تنگاتنگ در ارتباط با توجه که پیش بینی کننده رفتار خرید می باشد می باشد (Carmeli&Tishler, 2004; Farjoun, 2002).

در زمینه کالا و خدمات مصرف کننده و همچنین تعاملات بنگاه با بنگاه ، یک ارتباط مثبت قوی میان رضایت مشتری و تمایلات خرید مجدد مصرف کننده  مشخص شده می باشد (Cho &Pucik, 2005; Harrigan& Newman, 1990)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد