متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

– تمایل رفتاری

اسمیت ، بولتون و واگنر (2000)تمایلات رفتاری را در دو دسته طبقه بندی کرده اند : 1-تمایلات رفتاری اقتصادی مانند رفتار خرید مجدد  (Farjoun, 2002) و تمایل به پرداخت بیشتر و دگرگونی رفتاری  (Conway &Huffcutt, 2003) .  2- تمایلات رفتاری اجتماعی مانند : رفتار  شاکیانه(Bollen, 1989) ،  ارتباطات و تبلیغات شفاهی (China National Tourism Administration, 2006).  توجه خرید مصرف کنندگان بیشتر بر اساس تجربیات قبلی مصرف کالا و  خدمات می باشد  همچنین این تصمیم گیری خرید تحت تاثیر فرایند تصمیم گیری شناختی  قرار دارد مبنی بر اینکه  خدمات شرکت را بهره گیری نماید یا خیر . (E. Anderson &Weick, 1989) .

بر اساس مدل زیتامل ، بری و پاراسورامان (2003) ،  تمایلات رفتاری مطلوب وابسته به توانایی شرکت های ارائه دهنده خدمات در دریافت موارد مورد تصریح از مشتریان می باشد ، مواردی مانند : گفتن مطالب مثبت درمورد آنها ،  سفارش به دیگر مشتریان ،  وفاداری به آنها  و  پرداخت در قیمت های بالاتر توسط مشتریان .

در تحقیقات  گذشته یک یا بیشتر از  این 4 مورد تصریح  برای مطالعه دقیق نتایج کیفیت (Kumar & Seth, 1998) ، ارزش ادراک شده  (Cai, Zhang, Pearson, &Bai, 2000; Park &Ungson, 1997) و رضایت  (Chenhall, 1997; China National Tourism Administration, 2007) بکار گرفته شده می باشد و نتایج  تحقیقات حاکی از آن بود  که با در نظر داشتن کیفیت ، ارزش ادراک شده و رضایت می توان پیش بینی خوبی از تمایلات خرید داشته باشیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

1-14- نقشه راه 

  1. مطالعات کتابخانه ای
  2. گردآوری اطلاعات مقصد
  3. توزیع پرسشنامه
  4. گردآوری داده ها
  5. تجزیه و تحلیل داده ها
  6. اعلام نتایج بدست آمده و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد