ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-1 )مقدمه

پژوهش از نظر روش شناسی عبارت می باشد از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال (دلاور،1384، 30). پژوهش مجموعه فعالیت های (فرآیند) منطقی، منظم، منسجم و هدفمند می باشد که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر می باشد: (1) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی، (2) توصیف یک شرایط، یا تشریح توجه عده ای از افراد و (3) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی با آزمودن نظریه ای تایید شده و یا طراحی و ارئه نظریه های جدید. در طی فرایند پژوهش با بکارگیری ابزار های جمع آوری اطلاعات، داده ها بطور عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می­شوند و سپس با بهره گیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی کوشش می­گردد که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده تا در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام پذیرد (خاکی، 1391، 29). انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرآیند پژوهش به حساب می آید به طوری که می‏توان گفت یکی از مهمترین مراحل هر پژوهش علمی انتخاب روش پژوهش مناسب برای انجام پژوهش می باشد. این پژوهش کوشش بر آن دارد تا اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی را بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد مطالعه قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های یاد شده در فصل قبل، فرضیه های پژوهش و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می گردد. همچنین در این فصل در مورد روش پژوهش، انتخاب دوره زمانی پژوهش و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری پژوهش و معیارهای انتخاب نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی پژوهش بحث خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری