1-1-1-          بهره گیری از NEGF برای شبیه­سازی ترابرد بالیستیک[1](بدون تلفات)

پس از تعریف ساختار، اولین کار در شبیه­سازی تشکیل همیلتونین می باشد. برای این کار می­توان از روش­های مختلف گسسته­سازی مثلا روش تفاضل محدود[2] و نیز روش­های مختلف محاسبه­ی ساختار نواری، مانند روش تنگ-بست[3] بهره گیری نمود. گفتنی می باشد که در کارهای عملی، اثر پتانسیل هم که از طریق حل معادله­ی پواسون[4] به دست می­آید، در قطر اصلی همیلتونین لحاظ می­گردد.

پس از تشکیل همیلتونین، سیاق NEGF آغاز می­گردد و بایستی مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

  • محاسبه­ی خود-انرژی اتصالات، ∑1 و ∑2
  • محاسبه­ی تابع گرین، GR
  • محاسبه­ی توابع همبستگی الکترون و حفره، Gn و Gp
  • به دست آوردن ویژگی­های مد نظر با بهره گیری از توابع گرین و همبستگی

مرحله­ی (1): خود-انرژی ناشی از اتصالات با بهره گیری از تابع گرین سطحی در مرز کانال و اتصال به دست می­آید، ارتباط­ی )‏3‑18(،[95].

 

در این ارتباط t بیانگر جفت شدگی[5] کانال و اتصال و gr تابع گرین سطحی در مرز کانال و اتصال می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله­ی(2): پس از محاسبه­ی خود-انرژی اتصال، می­توان تابع گرین را از طریق ارتباط­ی )‏3‑19( به دست آورد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: