عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-          بهره گیری از روش NEGF در شبیه­سازی ترابرد غیر بالیستیک(تلفاتی[1])

در این حالت به غیر از خود-انرژی و توابع پراکندگی ناشی از اتصالات، می­بایست اثر ناشی از درهمکنش­های درون کانال را نیز محاسبه نمود. مقدار هر یک از این خود-انرژی­ها و توابع پراکندگی­، به نوع درهمکنش و مرتبه­ی تقریب مورد بهره گیری بستگی داشته و با بهره گیری از تئوری اختلال[2] قابل محاسبه می باشد[94]. می­توان از تقریب هارتری-فوک[3] برای درهمکنش الکترون- الکترون و از تقریب خودسازمان­ده بورن[4] برای فونون و فوتون به عنوان پایین­ترین مرتبه­ی تقریب بهره گیری نمود.

1-1-1-1-          درهمکنش الکترون- الکترون

وقتی تقریب هارتری-فوک را به کار می­بریم، توابع پراکندگی و در نتیجه پهن شدگی نخواهیم داشت[94]، ارتباط­ی )‏3‑30(؛ اما برای به دست آوردن خود-انرژی می­توان از ارتباط­ی (‏3‑31) بهره گیری نمود

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش اول این خود-انرژی،که تنها به ازای به ازای r = r’ (یعنی عناصر قطری) دارای مقدار می باشد، پتانسیل هارتری[5]  نامیده می­گردد و از ارتباط­ی (‏3‑32) قابل محاسبه می باشد. و عبارت دوم مربوط به پتانسیل تبادل[6] بوده و توسط ارتباط­ی (‏3‑33) به دست می­آید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: