عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    ورودی‌های عملیاتی

ورودی کنترل عملیاتی عموماً به چهار مد دسته بندی می گردد: شتابگیری[1]، کروز[2]، دنده خلاص[3] و ترمز[4]

الف) مد شتابگیری و مد کروز

این سیگنال کنترلی، سرعت وسیله نقلیه را افزایش داده و آن را از وضعیت سرعت پایین به وضعیت سرعت بالاتر سوییچ می کند و سپس سرعت را در یک سطح ثابت تحت مد کروز نگه می‌دارد. شتاب تحت این سیگنال کنترلی بایستی مثبت یا صفر باشد .

برای یک وسیله نقلیه با وضعیت  و با سرعت فعلی و مسافت فعلی معین، شیب  و مقاومت R‌ را می‌توان از ارتباط (1.4) بدست آورد. ماکزیمم شتاب لحظه‌ای بوسیله ماکزیمم شتاب قابل دسترس ‌ بدست‌آمده از نیروی کششی ناشی از تجهیزات کششی نشان داده شده در شکل 1.4 و همچنین بوسیله محدوده سرعت فعلی، بدست می آید. با مثبت نگه داشتن شتاب، مد شتابگیری (یا motoring) فعال باقی می‌ماند.

در مقالات، برای سادگی، فرض شده می باشد که قطار با ماکزیمم شتاب در دسترس تا حد سرعت شتاب می‌گیرد. در ]26[ برای تعیین ماکزیمم شتاب ناشی از نیروی کششی فعلی و حد سرعت، یک سرعت آستانه برای حد سرعت فعلی در نظر گرفته می باشد، ( که‌ یک ثابت با مقدار کوچک بر واحد m/s می باشد) دو رویکرد زیر نیز برای زمانیکه که قطار در حال نزدیک شدن تدریجی به حد سرعت می باشد، اعمال می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: