1-1-1  تأثیر DG بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع

DG می تواند در شبکه توزیع توسط اعمال زیر قابلیت اطمینان شبکه توزیع را بهبود بخشد[4]:

  • اضافه کردن ظرفیت تولید در محل مصرف، برای تولید پیوسته توان و به عنوان ذخیره ای پشتیبان.
  • آزاد کردن بخشی از ظرفیت انتقال و توزیع.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مهیا کردن مراقبت و نگهداری از سیستم قدرت، با تولید قدرت پشتیبان موقتی. DG همچنین می تواند در زمان های مشخص شده ای اقدام نماید نظیر زمان های پیک و یا اتفاقات جوی شدید (زمان هایی که احتمال قطع انتقال توان الکتریکی بیشتر می باشد).
  • همچنین عملکرد مهم دیگر DG این می باشد که، واحد DG می­تواند به صورت مستقل از شبکه (عملکرد جزیره ای) یا موازی با شبکه و همچنین ترکیب هر دو روش ذکر گردیده اقدام نماید. ترکیب دو روش به این معنی می باشد که در حالت بروز خطا در شبکه DG از شبکه جدا شده و به صورت مستقل (عملکرد جزیره ای)  به تولید توان برای مصرف کننده ادامه دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: