1‌.1‌     مروری بر روش‌های مرسوم در بهینه‌سازی چند‌هدفه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش‌های کلاسیک برای تولید مجموعه جواب‌های پارتو، اهداف را به یک تابع هدف مستقل و با رویکرد تصمیم قبل از جستجو تبدیل می‌کنند. اما پارامترهای این تابع بوسیله تصمیم‌گیرنده تعیین نمی‌گردد بلکه این پارامترها توسط بهینه‌ساز تغییر می‌کنند. در این زمینه روش‌های گوناگونی ارائه شده‌اند که معروفترین آنها می‌تواند شامل روش مجموع وزن‌دار ]31[، روش مقید‌سازی ε ]31[، برنامه‌سازی هدف ]30[، و روش minmax ]32[ باشد. از میان این روش‌ها، دو روش اول، بطور مختصر در زیر اظهار شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: