عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

3-1 مقدمه

در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط ی بین ریسک و بازده و مدت تصدی هیات مدیره شرکت می پردازیم.که در فصل قبلی پیشینه ی پژوهش ذکر گردید و در این فصل در ارتباط با روش‌شناسی پژوهش، تبیین و اظهار فرضیه‌های پژوهش، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری پژوهش، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی پژوهش و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد . در عین حال ، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها ، این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. هدف روش پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر می باشد. در این پژوهش از آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و رگرسیون به مقصود تجزیه تحلیل داده ها بهره گیری می گردد. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی ( داده های تابلویی) آغاز از آزمونF لیمر مقید بهره گیری می گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی می باشد و فرض مقابل تاکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.

با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد.

روش کتابخانه ای: بهره گیری از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.

روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد جدید و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های پژوهش می پردازیم و با بهره گیری از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید