شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1  تأثیر DG بر تنظیم ولتاژ در شبکه

عملکرد DG می­تواند به دو صورت زیر صورت گیرد:

در حالت عدم تنظیم ولتاژ ، DG هیچ گونه عملکردی را در جهت بهبود تنظیم ولتاژ در سیستم قدرت انجام نمی­دهد. در این حالت DG تنها توان در حدود ضریب توان ثابت تولید می­نماید و ولتاژ  با در نظر داشتن تاثیر تزریق توان توسط DG تغییر می نماید.

در این حالت با افزایش توان اکتیو خروجی DG ولتاژ افزایش پیدا می­کند. این افزایش می­تواند منجر به بهبود وضعیت ولتاژ در شبکه گردد. اما از طرفی دیگر، افزایش بیش از حد توان تزریقی از طرف DG به سیستم می­تواند منجر به افزایش ولتاژ از حد نامی گردد و باعث بروز افزایش ولتاژ نامطلوب در سیستم گردد.

در شرایط تنظیم ولتاژ، DG همواره به گونه­ای اقدام می­نماید تا کوشش گردد ولتاژ در حد معینی باقی بماند. از آنجائیکه بسیاری از سیستم­های DG کوچک می­باشند (عدم توانایی کافی تأمین توان راکتیو)، تاثیر کمی در تنظیم ولتاژ شبکه دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: