ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-5 )متغیرهای پژوهش

متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­گردد. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری می­کند متغیر نامیده می­گردد. به بیانی دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق می­گردد که می­توان دو یا چند عدد را جایگزین آنها نمود (دلاور،1384، 37).متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به چند دسته تقسیم می­شوند.

متغیر مستقل: به متغیری گفته می­گردد که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می­گردد یا تبیین می گردد. متغیر مستقل متغیری می باشد که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری می­گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر وابسته اندازه گیری گردد. متغیر مستقل متغیر پبش فرض می باشد به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه­ی آن می باشد. در یک پژوهش همبستگی نظیر این پژوهش متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمی­گردد اما متغیری می باشد که از پیش هست و فرض می­گردد که بر متغیر وابسته ارتباط دارد (همان منبع، 38).

متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت می باشد از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می­گردد تا تاثیر یا ارتباط متغیر مستقل بر/ با آن معلوم گردد (همان منبع،38). متغیری می باشد که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن می باشد که در قالب یک مسئله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرد (خاکی، 1391، 57).

متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی­توان همزمان مطالعه نمود. گاهی اوقات متغیر هایی پیدا نمود می­شوند که تاثیر بعضی از آنها، در تعیین ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته، بایستی خنثی و یا ثابت نگه داشته گردد. این متغیر ها که تاثیر آنها بایستی خنثی یا حذف گردند متغیر های کنترل نامیده می­شوند (دلاور،1390، 41).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می­گردد که از طریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازگیری یک متغیر معین می­گردد. به بیانی دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیت هایی را که برای متغیر انجام می­دهد مشخص می­سازد(دلاور،1384، 43). گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیر های مورد پژوهش الزامی می باشد، اما انجام این اقدام برای متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست دارای اهمیت بیشتری می باشد. کرلینجر تعاریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم می­کند: (1) سنجشی و (2) آزمایشی. تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق می­گردد که از طریق آن شیوه­ی اندازه گیری متغیر معلوم می­گردد. در تعریف عملیاتی آزمایشی نحوه دستکاری متغیر ها و یا شیوه­ی دخل و تصرف در آن مشخص می­گردد. بطور کل تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می­گردد که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم می باشد معنی داده می­گردد. کرلینجر(1973) معتقد می باشد تعاریف عملیاتی، علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدو ساختن معانی مفاهیم می­شوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی‌توان پیدا نمود که تمامی جنبه های متغیر مورد پزوهش را در برگیرد. با این حال، این نوع تعریف در پژوهش ضروری می باشد؛ زیرا داده ها بایستی بر اساس رویدادهای قابل نظاره جمع آوری شوند. از طرف دیگر، با کمک این تعریف می­توان مفاهیم و سازه های مجرد را کمّی نمود و پزوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف نظاره می­رسد. اسکینر خاطر نشان می­کند بهره گیری از تعاریف عملیاتی، علی رغم محدودیتهایی که دارد، در هر علمی، مانند علوم انسانی، به خاطر وجود لغات غیر علمی و کهنه، سودمند و در اغلب موارد مشکل گشا می باشد (همان منبع،44و45). متغیرهای این پژوهش را 7 متغیر شامل سود هر سهم ( )، تفاوت سود حسابداری و مالیاتی( )، بازده غیرعادی انباشته( )، سود شرکت( )، اندازه شرکت( )، ارزش دفتری هر سهم ( ) و اهرم مالی ( ) تشکیل می‏دهد. ذیلاً تعاریف عملیاتی هریک از متغیر های پیش گفته همراه با منطق بهره گیری از هریک از آنها ارائه می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید