عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

سنسور های  نوری( لومینسانس، جذب و تشدید پلاسمون سطح )

روش های مورد بهره گیری در بیوسنسورهای نوری شامل طیف سنجی جذب، طیف سنجی فلورسانس، طیف سنجی انعکاس داخلی،  پراش نور می باشد.

این سنسورها دارای دو نوع  حساس به تغییر جرم و حرارتی می باشند.

تمام فرایندهای شیمیایی با تولید یا جذب انرژی همراه هستند. این حرارت را می توان با یک ترمیستور حساس اندازه گیری نمود و آن را به اندازه واکنش نسبت داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پردازنده های سیگنال که اکثرا مسئول برای نمایش نتایج و انجام محاسبات حسگر هستند.

حسگرهای زیستی طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی قرار گرفته می باشد. حسگرهای زیستی یا سنسورهای بر پایه مواد بیولوژیکی اکنون گستره ی وسیعی از کاربردها نظیر صنایع دارویی، صنایع خوراکی، علوم محیطی، صنایع نظامی بخصوص شاخه Biowar و … را شامل می گردد.

به گونه کلی میتوان گفت حسگر های زیستی یک گروه از سیستمهای اندازه گیری می باشند و طراحی آنها بر مبنای شناسایی انتخابی آنالیتها بر اساس اجزا بیولوژیک وآشکارسازهای فیزیکی و شیمیایی صورت می پذیرد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: