1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds

زمانی‌که شکارچیانی زیرا ماهیگیران، پنگوئن‌ها یا پرندگان دریایی به کریل‌ها حمله می‌کنند، با حذف کریل‌ها چگالی آن‌ها را کاهش می‌دهند. ترکیب‌بندی گروه‌های کریل پس از شکار به پارامترهای زیادی وابسته می باشد. گرد آمدن کریل‌های واحد فرآیندی چند‌هدفه می باشد که دو هدف اصلی را دنبال می‌نماید: 1) افزایش چگالی کریل‌ها 2) رسیدن به غذا. در الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر گروه‌های کریل این فرآیند به مقصود ایجاد یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسائل بهینه‌سازی بکار گرفته شده می باشد. جذب کریل وابسته به چگالی (افزایش چگالی) و یافتن غذا (نواحی با تمرکز غذای بالا) به عنوان اهدافی بهره گیری می شوند که نهایتا باعث گرد هم آمدن کریل‌ها حول مینیمم سرتاسری می شوند. در این فرآیند یک کریل واحد زمانی که در جستجوی بالاترین چگالی و غذاست، به طرف بهترین حل حرکت می کند که عبارت می باشد از: هرچه فاصله به چگالی بالا و غذا کمتر باشد، تابع هدف کمتر می باشد. به گونه کلی بعضی ضرایب برای بهره گیری از رفتارگروهی چند‌هدفه برای یک هدف یکتا بایستی تعیین گردد. در الگوریتم ارائه شده این ضرایب بر اساس یک مرور ادبیات تخصصی بر مشاهدات تجربی رفتار کریل‌ها و همچنین پس از مطالعات آزمایشی تعیین شده‌اند ]35[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: