1-1-1-1-          ساختار نواری مخروطی

همان گونه که در بخش ساختار اتمی گفته گردید، تنها الکترون آزاد در گرافن همان الکترون متعلق به اربیتال pz می باشد که همه­ی ویژگی­های الکتریکی آن را توصیف می­کند.

در ناحیه­ی اول بریلوئن[1]، دو نقطه­ی K و K’ وجود دارند که در آن­ها نوارهای ظرفیت و هدایت به یکدیگر می­رسند و تقاطع نوارها[2] رخ می­دهد؛ به این دو نقاط دیراک گفته می­گردد.

ساختار نواری گرافن با در نظر گرفتن تنها در همکنش­ با نزدیکترین همسایه[3]، در محاسبات تنگ بست[4] برای الکترون­های نزدیک به نقاط دیراک از ارتباط­ی (‏2‑1) محاسبه­ می­گردد که با بسط این ارتباط حول نقاط دیراک به ارتباط­ی (‏2‑2) دست می­یابیم[[i]]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

علامت­های مثبت و منفی در این روابط،به ترتیب، تصریح به نوارهای هدایت و ظرفیت دارند و a از ارتباط­ی )‏2‑3)  محاسبه می­گردد. همچنین vF بیانگر سرعت فرمی بوده و از ارتباط­ی )‏2‑4) به دست می­آید و q تکانه[5] نسبت به نقطه­ی دیراک و acc طول پیوند می باشد.

این ساختار نواری خطی بسیار شبیه به طیف دیراک برای فرمیون­های بدون جرم می باشد، به همین دلیل به حامل­های بار در گرافن، فرمیون­های دیراک نیز گفته می­گردد[74].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: