ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم  ( ):

ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری می باشد و با بهره گیری از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس روش های حسابداری مورد بهره گیری، تعیین می­گردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری می باشد که در ترازنامه شرکت منعکس می­گردد. بر این اساس، ارزش یک سهم عادی از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهامی که در دست سهامداران می باشد محا­سبه می­گردد ( ساعی و همکاران، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که ارزش های دفتری همانند سود حسابداری متاثر از روش های حسابداری هستند لذا در باب قابل اتکا بودن آن بعنوان ملاکی برای ارزش ذاتی شرکت همواره شک و تردید قابل ملاحظه ای حاکم می باشد. اکثر مدل های ارزیابی سهام بر سود تکیه می­کنند و ارزش دفتری در این مدل ها تأثیر قابل ملاحظه­ای ندارند. اما در سال های اخیر ارزش دفتری نیز مورد توجه قرار گرفته می باشد. در مطالعات انجام شده اخیر به تأثیر ارزش دفتری در ارزیابی سهام سهام و اندازه ارتباط این متغیر با ارزش شرکت، اهمیت زیادی داده شده می باشد که می­توان به مدل سود باقی مانده اولسون تصریح نمود (پورحیدری و همکاران، 1384). برای این موضوع دو دلیل ذکر کرده­اند. دلیل اول این می باشد که سود از اقلام موقت فراوانی نظیر اقلام غیر مترقبه و اقلام استثنایی تشکیل شده می باشد. در نتیجه، ارزش دفتری نماینده­ی بهتری برای برآورد های سود های آتی می باشد. دلیل دوم این می باشد که ارزش دفتری تا حدّ زیادی بیانگر ارزش توقف یا تصفیه شرکت می­باشد (همان منبع به نقل از کولین و همکاران 1997). در ایران ساعی و همکاران (1389)، رسولی (1388)، پورحیدری و همکاران (1384)، خواجوی و همکاران (1389) نیز با اقتباس از مدل سود باقی مانده السون به آزمون ارتباط ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام شرکت های ایرانی پرداختند. اگرچه نتیجه تحقیقات فوق به اندازه تحقیقت خارج از کشور، از اهمیت ارزش دفتری طرفداری نمی­کنند اما با این حال، کم و بیش نتایج بطور تلویحی حاکی از تأثیر داشتن ارزش دفتری می­باشد. لذا در این پژوهش به پیروی از تانگ (2012) متغیر ارزش دفتری هر سهم به عنوان یک متغیر کنترلی در مدل محتوای اطلاعاتی گنجانده می­گردد. اطلاعات مربوط برای محاسبه این متغیر از ترازنامه استخراج و با بهره گیری از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید