شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

5-2) اختصار و نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر تقاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد مطالعه قرار گرفت. دلایلی چند مبنی بر ارتباط داشتن تفاوت ها با این دو معیار کیفیت سود هست.

از لحاظ ارتباط تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با مدیریت سود می­توان بیان نمود: .هنگامی که شرکتی سود حسابداری جاری را بیش نمایی می­کند، رشد مورد انتظار سود های حسابداری آتی کمتر خواهد گردید زیرا (1) ارائه­ی بیش از واقع سودهای حسابداری جاری پایه­ای را که سود های حسابداری آتی بایستی رشد ­کنند افزایش می­دهد، و (2) از آنجا که در بلند مدت سود های حسابداری به خالص جریان های نقدی نزدیک می­شوند، بیش نمایی سود های جاری معمولاً کم­نمایی سود های حسابداری آتی را بدنبال خواهد داشت. همین قضیه بطورعکس در خصوص کم نمایی سود های حسابداری صادق می باشد. پیش روی، سود مالیاتی  نوعاً بخش های اختیاری اقلام تعهدی که اغلب برای مدیریت کردن سود های حسابداری بهره گیری می­شوند را در بر نمی­گیرد. اینگونه اقلام تعهدیی یا طبق قانون مالیات  غیر قابل قبول­اند ، یا قابل قبول هستند اما طبق یک شکل یا فرمول خاص دیکته شده از سوی اداره مالیاتی تعدیل می­شوند، و یا  قابل قبول هستند اما فقط هنگامیکه رویداد واقعی اتفاق افتد. پس، هنگامی که شرکتی سودهای حسابداری را بواسطه­ی اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیش از واقع ارائه می­کند سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری خواهد گردید. هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را بواسطه اقلام تعهدی اختیاری منفی کمتر از واقع ارائه می­کند تبعاً سود مالیاتی بیشتر از سود حسابداری خواهد گردید. بالنتیجه، از آنجاییکه بیش­نمایی یا کم­نمایی سود حسابداری جاری، به ترتیب، تلویحاً به معنی رشد متعاقب کمتر یا بیشتر خواهد بود، تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری تغییرات سود های حسابداری آتی را پیش بینی خواهد نمود زیرا تقریبی از اقلام تعهدی اختیاری می باشد که تداوم موقتی دارند. پس، معقولانه به نظر می­رسد که تفاوت ها حاوی اطلاعات سودمندی در باره رشد آتی و ارزش شرکت باشند.

سود مالیاتی از دستکاری مصون نیست . فی­الواقع شواهد قابل ملاحظه­ای هست که شرکت ها سود مالیاتی را هموار می­کنند. این هموارسازی بطور ضمنی بدین معناست که با فرض ثابت ماندن عامل تحریف سود حسابداری، سود مالیاتی جاری، برآورد مدیر از سود مالیاتی آتی را ، که در اقدام با سودهای حسابداری و جریان های نقدی آتی ارتباط دارد منعکس می­کند .از اینرو، توان پیش بینی تحلیل بنیادی تفاوت سود حسابداری و مالیاتی افزایش می­یابد.

امکان دارد تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری، حتّی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، رشد سود های حسابداری را پیش بینی کند. در بسیاری از موارد، درآمدهایی در اظهارنامه­ی مالیاتی شناسایی می­شوند که هنوز تحقق نیافتند (مانند پیش دریافت فروش) و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات کسر می­گردند که هنوز تحمل نشدند (از قبیل ذخایر تجدید ساختار). از اینرو، تفاوت بیشتر، درآمد های فروش آتی بیشتر یا هزینه های آتی کمتر و بالنتیجه، رشد بیشتر سودهای حسابداری آتی را پیش­ بینی خواهد نمود. علاوه براین، شرکت های رشد، اغلب اقلام سرمایه در گردش منفی بیشتری را، که برای مقاصد مالیاتی بر مبنای نقدی شناسایی می­شوند (نظیر ذخیره­ی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول) تجربه می­کنند. این اقلام تعهدی سود های حسابداری جاری را کاهش می­دهند اما سود مالیاتی را خیر و از اینرو تفاوت افزایش می­یابد و جایگزینی برای سود های حسابداری آتی شرکت های رشد، می­گردد.

در این راستا با مدنظر قرار دادن مطالب فوق و الهام گرفتن از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود دو فرضیه تدوین و با بهره گیری از داده های گردآوری شده از نمونه پژوهش که شامل 83 شرکت در دوره زمانی 1391-1381 می باشد مورد آزمون واق گردید. در ادامه  اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید