عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1       مطالعات انجام شده

با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده، مجموعه تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی، مکان یابی و توسعه منابع DG را بطور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در دسته نخست طراحی DG به هدف مطالعه و بهبود پایداری­های دینامیکی سیستم انجام می­گردد.
  • دسته دوم مکان DG را بهدف بهبود تلفات و پروفایل ولتاژ و دیگر شاخص­ها(زیرا قابلیت اطمینان) مشخص می­کند.

اما در دسته­بندی می­توان عامل زمان یا بازه طراحی را نیز دخالت داد. در این حالت طراحی برای سیستم با در نظر داشتن تغییرات صورت گرفته در طول فرآیند طراحی بصورت دینامیک یا بدون در نظر داشتن این تغییرات (استاتیک) انجام می­گردد. مانند این تغییرات رژیم بار در طول دوره طراحی می باشد.

در دسته نخست طراحی DG به هدف مطالعه و بهبود پایداری­های دینامیکی سیستم انجام شده می باشد.

در [14] مطالعات پایداری سیستم در حضور منابع تولید پراکنده انجام شده می باشد. در این مطالعه نحوه عملکرد سیستم در هنگام بروز خطا در بخشی از سیستم و تأثیر حضور  DG  در برخورد با این خطا مطالعه گردیده می باشد. در این مطالعات انحراف ولتاژ و پایداری ولتاژ و فرکانس در ضریب نفوذ­های متفاوت DG  در سیستم مطالعه شده می باشد. در [15] تأثیر انواع تکنولوژی­ها در بهبود پایداری و پروفایل ماندگار برای یک سیستم نمونه مطالعه شده می باشد. این مطالعه تکنولوژی ژنراتور القایی و همچنین سنکرون را در عملکرد­های متفاوت مورد مطالعه قرار داده و برتری این تکنولوژی­ها در کاهش تلفات و پایداری گذرا و ماندگار را مطالعه نموده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: