1‌.1‌.1‌    شبیه‌ساز حرکت قطار

در واقع شبیه‌ساز حرکت یک قطار با بهره گیری از ارتباط لومونوسوف توسعه داده می گردد. شماتیک کلی شبیه‌ساز حرکت یک قطار در شکل 9.4 نشان داده شده می باشد ]9[. در شکل 9.4 چهار بخش اصلی شبیه‌ساز حرکت قطار آورده شده می باشد. عملکرد و جزئیات هر کدام از این بلوکها به تبیین زیر می باشد:

 

شکل 9.4 : بلوک دیاگرام شبیه‌ساز حرکت یک قطار

پروفیل سفر: پروفیل سفر شامل سیستم سیگنالینگ، اطلاعات جغرافیایی، حد سرعت و جایگاه ایستگاه‌ها می‌باشد که تماماً برای یک مسیر معین از پیش تعیین شده‌اند. در شبیه‌سازی، پروفیل‌های سفردر یک look-up table ذخیره می‌گردند.

ورودی کنترل عملیاتی: شبیه‌ساز حرکت قطار، شتاب قطار را از داده‌های ذخیره شده در پروفیل سفر و ورودی کنترلی از سوی راننده، تعیین می کند.

ذخیره کننده اطلاعات سفر: برای نشان دادن نتایج شبیه‌سازی، نتایج خروجی در بخش ذخیره کننده اطلاعات سفر ذخیره می گردد. در هر گام زمانی، وضعیت‌های وسیله نقلیه شامل فاصله قطار از ایستگاه، سرعت قطار، انرژی و زمان سپری شده ذخیره می‌گردند.

 شبیه‌ساز حرکت یک قطار: وظیفه این بلوک، تعیین سوییچ وضعیت بر مبنای وضعیت فعلی و غیره می‌باشد، تا اینکه وضعیت نهایی بدست آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید