1-1-1-1-          ویژگی­های الکتریکی و نوری نانوسیم

نسبت ابعاد[1] در نانوسیم­های معمول، اغلب بالاتر از 1000 بوده از این رو موادی تک- بعدی قلمداد می­شوند. این مواد تک- بعدی خواص جالبی دارند که در مواد سه بعدی یا بالک دیده نشده می باشد. دلیل این امر را در این حقیقت می­توان پیدا نمود که الکترون­ها در نانوسیم دارای محدودیت کوانتومی بوده و سطوح انرژی­ای را اشغال می­کنند که با سطوح انرژی پیوسته یا نوار انرژی در مواد بالک کاملا متفاوت می باشد[14].

به علت های مختلف فیزیکی، پیش­بینی می­گردد که هدایت الکتریکی نانوسیم­ها بسیار کمتر از مواد بالک متناظر خواهد بود. یکی از این علت های وجود پراکنش[2] از مرزهای سیم می باشد که اثر آن، به خصوص وقتی که عرض سیم گمتر از مسیر آزاد میانگین الکترون در ماده­ی بالک باشد، بسیار قابل توجه خواهد بود. برای مثال در مس، مسیر آزاد میانگین 40 نانومتر می باشد، پس نانوسیم­های مسی با عرض کمتر از 40 نانومتر، مسیر آزاد میانگین را تا حدود عرض سیم پایین می­آورند[14].

[1] . Aspect Ratio

[2] . Scattering

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید