پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود

ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود 2-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران فرضیه بازار های کارآ  بیانگر این می باشد که رقابت بر سر کسب اطلاعات Read more…

By 92, ago